Hoppa till innehåll

Onsdag den 15 mars

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Läsning                                                                                                               5 Mos 4:1, 5–9

 

Mose talade till folket och sade: »Och nu, Israel, hör de stadgar och förordningar som jag vill lära er, för att ni må göra efter dem, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er. Se, jag har lärt er stadgar och förordningar, så som Herren, min Gud, har befallt mig, för att ni må göra efter dem i det land dit ni nu kommer, för att ta det i besittning. Ni skall hålla dem och göra efter dem, ty det skall tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra alla dessa stadgar, skall de säga: »I sanning, ett vist och förståndigt folk är detta stora folk.«

                      Ty vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nära som Herren, vår Gud, är oss, så ofta vi åkallar honom? Och vilket annat stort folk finns, som har stadgar och förordningar så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger er? Ta dig endast till vara och akta dig väl, så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika från ditt hjärta i alla dina livsdagar, utan talar om det för dina barn och dina barnbarn.«

 

Responsoriepsalm                                                          Ps 147:12–13, 15–16, 19–20 (R. 12a)

 

R. Jerusalem, prisa Herren.

 

Jerusalem, prisa Herren,

                      Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta,

                      han har välsignat dina söner. R.

 

Han sänder ut sitt ord över jorden,

                      hans befallning skyndar iväg med hast.

Han låter snö falla som ull,

                      rimfrost strör han ut som aska. R.

 

Han har förkunnat för Jakob sitt ord,

                      för Israel sina stadgar och bud.

Så har han inte gjort för något främmande folk,

                      och hans bud, dem känner de inte. R.

 

Lovsång                                                                                                            Jfr Joh 6:63c, 68c

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Alla dina ord är ande och liv;

du har det eviga livets ord.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:17–19

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.«

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                                5 Mos 4:1, 5–9

 

Mose talade till folket. Han sade : ”Och nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni skall lyda dem. Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er, och ni får ta det i besittning.

      Jag lär er nu stadgar och föreskrifter, så som Herren, min Gud, har befallt mig, för att ni skall lyda dem i det land ni kommer till och tar i besittning. Ni skall följa dem och lyda dem för att andra folk skall se er vishet och insikt. När de hör alla dessa stadgar kommer de att säga : ”Detta stora folk är verkligen ett vist och insiktsfullt folk !”

      Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren, vår Gud, är oss nära varje gång vi åkallar honom ? Och vilket stort folk äger stadgar och föreskrifter så rättfärdiga som denna lag som jag i dag förelägger er ? Men akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever, och undervisa dina barn och barnbarn om det.”

 

Responsoriepsalm                                                           Ps 147:12–13, 15–16, 19–20 (R. 12a)

 

R. Jerusalem, prisa Herren.

 

Jerusalem, prisa Herren,

        Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta

        och välsignat dina barn därinne. R.

 

Han sänder ut sitt ord över jorden,

        hans befallning skyndar iväg med hast.

Han låter snö falla som ull,

        rimfrost strör han ut som aska. R.

 

Han har förkunnat för Jakob sitt ord,

        för Israel sina stadgar och bud.

Så har han inte gjort för något annat folk,

        hans bud, dem känner de inte. R.

 

Vers före evangeliet                                                                              Jfr Joh 6:63c, 68c

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Herre, alla dina ord är ande och liv,

du har det eviga livets ord.

 

Evangelium                                                                                                  Matt 5:17–19

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar : ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

                      Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå ; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor
i himmelriket.”