Hoppa till innehåll

Torsdag den 16 mars

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Läsning                                                                                                                      Jer 7:23–28

 

Så säger Herren: »Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. Och vandra i allt på den väg som jag befaller er, för att det må gå er väl.« Men de ville inte höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade efter sina egna rådslag, i sina onda hjärtans hårdhet, och vek tillbaka i stället för att gå framåt. Allt ifrån den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till nu har jag dag efter dag, titt och ofta, sänt till er alla mina tjänare profeterna. Men man ville inte höra mig eller böja sitt öra till mig. De var hårdnackade och gjorde ännu mer ont än deras fäder. Och om du än säger dem allt detta, så skall de dock inte höra dig. Och om du än ropar till dem, så skall de dock inte svara dig. Säg därför till dem: »Detta är det folk som inte vill höra Herrens, sin Guds, röst eller ta emot tuktan. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.«

 

Responsoriepsalm                                                                                 Ps 95:1–2, 6–9 (R. 7b)

 

R. Vi är får som står under hans vård.

 

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,

                      jubel till vår frälsnings klippa.

Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse

                      och höja jubel till honom med lovsång. R.

 

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla,

                      låt oss knäböja för Herren, vår skapare.

Ty han är vår Gud,

                      och vi är det folk som han har till sin hjord,

                      vi är får som står under hans vård. R.

 

O att ni i dag ville höra hans röst!

                      Förhärda inte era hjärtan som i Meriba,

                      såsom på Massas dag i öknen,

där era fäder frestade mig, där de prövade mig,

                      fastän de hade sett mina verk. R.

 

Lovsång                                                                                                              Jfr Joel 2:12–13

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792–796 sjungas.

 

V. Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,

ty jag är nådig och barmhärtig.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 11:14–23

 

Vid den tiden drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut, började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: »Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.« Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: »Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand, får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.«

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                                      Jer 7:23–28

 

Så säger Herren : Vad jag befallde dem var detta : Lyssna till mig, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra, så skall det gå er väl. Men de ville inte lyssna, inte höra på mig. Era fäder lydde sina onda och hårda hjärtan. Från den dag de lämnade Egypten ända till denna dag har de gått bakåt och inte framåt. Gång på gång sände jag mina tjänare profeterna till dem, men de ville inte lyssna till mig, inte höra på mig. De var styvnackade och bar sig värre åt än sina fäder.

      Du skall säga allt detta till dem, men de kommer inte att höra på dig ; du skall ropa till dem, men de kommer inte att svara dig. Säg då till dem : Detta är det folk som inte vill lyssna till Herren, sin Gud, och inte ta varning. Sanningen har försvunnit, den hörs inte mer från deras mun.

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 95:1–2, 6–9 (R. 8)

 

R. När ni hör hans röst i dag, så förhärda inte era hjärtan.

 

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,

        jubel till vår frälsnings klippa.

Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse

        och höja jubel till honom med lovsång. R.

 

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla,

        låt oss knäböja för Herren, vår skapare.

Ty han är vår Gud,

        och vi är det folk som han har till sin hjord,

        vi är får som står under hans vård. R.

 

O att ni i dag ville höra hans röst !

        Förhärda inte era hjärtan som vid Mériva,

        såsom på Massas dag i öknen,

där era fäder frestade mig, där de prövade mig,

        fastän de hade sett mina verk. R.

 

Vers före evangeliet                                                                                          Jfr Joel 2:12–13

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792-796 sjungas.

 

V. Vänd om till mig av hela ert hjärta, säger Herren,

ty jag är nådig och barmhärtig.

 

Evangelium                                                                                                           Luk 11:14–23

 

Vid den tiden drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut, började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade : ”Det är med demonernas furste Beélsebul som han driver ut demonerna.”

      Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade : ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå ? Ni säger ju att det är med Beélsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beélsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem ? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.

      När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand, får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet.

      Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.”