Hoppa till innehåll

Torsdag den 10 juni

Läsning                                                                                                      2 Kor 3:15 – 4:1, 3–6

 

Än i dag ligger en slöja över israeliternas hjärtan, när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.

                      När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 85:9ab–14 (R. jfr 10b)

 

R. Guds ära skall bo i vårt land.

 

Jag vill höra Guds ord,

                      ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.

Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,

                      och hans ära skall bo i vårt land. R.

 

Godhet och trofasthet skall mötas där,

                      rättfärdighet och frid skall kyssas,

trofasthet skall växa upp ur jorden

                      och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

 

Herren skall ge oss goda gåvor,

                      och vårt land skall ge sin gröda.

Rättfärdighet skall gå framför honom,

                      frälsning skall följa i hans spår. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Jfr Joh 13:34

 

V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:

att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:20–26

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

                      Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.«