Hoppa till innehåll

Lördag den 27 februari

Läsning                                                                                                              5 Mos 26:16–19

 

Mose talade till folket och sade: I dag befaller dig Herren, din Gud, att göra efter dessa stadgar och förordningar. Du skall hålla dem och göra efter dem av hela ditt hjärta och av hela din själ. Du har i dag hört Herren förklara att han vill vara din Gud, och att du skall vandra på hans vägar och hålla hans stadgar och bud och förordningar och lyssna till hans röst. Och Herren har i dag hört dig förklara att du vill vara hans egendomsfolk, så som han har sagt till dig, och att du vill hålla alla hans bud, för att han över alla folk som han har gjort må upphöja dig till lov, berömmelse och ära, och för att du må vara ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, så som han har sagt.

 

Responsoriepsalm                                                                        Ps 119:1–2, 4–5, 7–8 (R. 1b)

 

R. Saliga de som vandrar efter Herrens lag.

 

Saliga de vilkas väg är ostrafflig,

                      de som vandrar efter Herrens lag.

Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt,

                      de som söker honom av allt sitt hjärta. R.

 

Du har givit dina befallningar,

                      för att man noga skall följa dem.

O att mina vägar var rätta,

                      så att jag höll dina stadgar! R.

 

Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta,

                      när jag får lära dina rättfärdiga lagar.

Dina stadgar vill jag hålla,

                      överge mig aldrig. R.

 

Lovsång                                                                                                                      2 Kor 6:2b

 

V. Nu är den rätta stunden,

nu är frälsningens dag.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:43–48

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«