Hoppa till innehåll

Onsdag den 24 februari

Läsning                                                                                                                       Jon 3:1–10

 

Herrens ord kom till Jona, han sade: »Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig.« Då stod Jona upp och begav sig till Nineve, som Herren hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, en dagsresa, och predikade och sade: »Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bli förstört.«

                      Då trodde folket i Nineve på Gud, och lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för kungen i Nineve, stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt kungens och hans stores påbud, och sade: »Ingen människa må smaka något, inte heller något djur vare sig av fäkreaturen eller småboskapen, de må inte föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur skall hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet, kanhända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi inte förgås.«

                      Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så.

 

Responsoriepsalm                                                                  Ps 51:3–4, 12–13, 18–19 (R. 3a)

 

R. Gud, var mig nådig i din godhet

eller: Var mig nådig, o Gud.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

                      utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

                      och rena mig från min synd. R.

 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,

                      och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte,

                      och ta inte din helige Ande ifrån mig. R.

 

Ty du har inte behag till offer,

                      då skulle jag ge dig sådana;

                      du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,

                      ett förkrossat och bedrövat hjärta

                      skall du, Gud, inte förakta. R.

 

Lovsång                                                                                                              Jfr Joel 2:12–13

 

V. Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren,

ty jag är nådig och barmhärtig.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 11:29–32

 

Vid den tiden när ännu mer folk strömmade till, sade Jesus till dem: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona.«