Hoppa till innehåll

Kallad till ordensliv?

Alla kristna är kallade till helighet men de som väljer att gå in i en religiös orden viger helt sitt liv åt Gud för att leva ännu mer som Jesus levde; utan ägodelar eller familjeansvar. Fattigdom, kyskhet och lydnad skapar mer utrymme åt bön och tjänst: en tillvaro fokuserad på Gud. 

Det finns ett stort antal ordnar och de skiljer sig åt sinsemellan vad gäller inriktning och verksamhet. Ordenslivet innefattar både munkar och nunnor i kontemplativa kloster och bröder och systrar i apostoliska (utåtriktade) konvent. Men det de alla har gemensamt är att arbete och bön är helt centralt. 

 

Kontemplativa kloster

Ordet kloster kommer av det latinska claustrum, något stängt, tillslutet. Ett kloster är alltså en gemenskap som lever avskilt för att helt ägna sig åt ett kontemplativt liv genom bön, studier och gemensamt arbete.

Till klosterordnarna hör exempelvis benediktiner. Den typen av ordnar avger löfte om stabilitet, det vill säga att förbli i samma kloster hela sitt liv.

 

Apostoliska konvent (eller kommuniteter)

Konvent finns inom de mer utåtriktade ordnarna (som franciskaner och dominikaner). I konventet lever man ett klosterliknande liv med gemensam korbön, men en stor del av verksamheten ligger utanför konventet. Medlemmarna är inte heller bundna vid ett särskilt konvent.

En del konvent har en pastoral inriktning med tonvikt på socialt arbete, själavård, sjukvård och äldreomsorg. Andra är mer inriktade på reträttverksamhet. Ytterligare andra konvent har sin tonvikt på utbildning, undervisning och skolverksamhet.

Ordet kommunitet har blivit vanligt under 1900-talet och har en mer vag betydelse. Det används ofta om nya kyrkliga gemenskapsbildningar.

 

Spiritualitet

Spiritualitet i det här sammanhanget betecknar vad man kan kalla "mentalitet", den anda som kännetecknar en religiös riktning i alla dess verksamheter. Man kan till exempel skilja mellan franciskansk och karmelitisk spiritualitet: trots att de har samma katolska tro lägger de accenterna litet annorlunda. Ofta är spiritualiteten i en orden inspirerad av dess grundare.

 

Ordnar och kongregationer i Sverige

I vårt stift finns ett stort antal ordnar och kongregationer representerade. Dessa är självständiga organisationer med egna mål och regelverk, oberoende av stiftet. Deras osjälviska och trofasta arbete är av största värde för kyrkan.

Här finns information om de manliga och kvinnliga kommuniteter som finns i landet idag.