Hoppa till innehåll

Psykoterapi i stiftets regi

Som ett komplement till själavård och pastoralt arbete erbjuder Stockholms katolska stift möjlighet till stöd i form av psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut diakon Stefan Nordström.

Stefan Nordström är anställd av stiftet och kombinerar sitt uppdrag som diakon med tjänsten som psykoterapeut.

 

VAD ÄR PSYKOTERAPI?

Psykoterapi handlar om relationen till mig själv och relationen till andra och de svårigheter och utmaningar som uppkommer där. I psykoterapi får man hjälp att förstå sig själv, sina problem, styrkor och begränsningar. Man kan lära sig hantera sina svårigheter och kanske finna bättre förhållningssätt i livet.

Psykoterapi är en samtalsmetod för psykisk ohälsa som har med känslor, tankar och beteenden att göra.

 

VEM RIKTAR SIG MOTTAGNINGEN TILL?

Om man t.ex. befinner sig i ett skede i livet som kan kännas övermäktigt, en livskris eller att man känner diffus oro, ångest, nedstämdhet, problem i relationer, frågor kring sexualitet, existentiella frågeställningar t.ex. om livets förgänglighet, ständiga upprepningar av negativa mönster eller en längtan att utvecklas, så kan det vara skäl att vilja gå i psykoterapi. En psykoterapi kan ge ökad förståelse om bakomliggande orsaker till ditt sätt att tänka, handla och känslomässigt reagera och du når större frihet när det gäller dina val i livet.

Psykoterapi är inte ett botemedel för dem med psykiska sjukdomar utan en samtalsmetod med syfte att få hjälp med att hantera sina problem och svårigheter i relationer till andra och sig själv.

 

SJÄLAVÅRD, ANDLIG VÅRD OCH PSYKOTERAPI - VAD ÄR SKILLNADEN?

Själavård är en enskild samtalskontakt som erbjuds av kyrkan ofta av en präst, diakon eller ordenssyster som syftar till att utveckla den enskildes andliga liv, relationen till Gud. Detta har också kommit att förstås som mer allmänt samtalsstöd i svåra situationer som erbjuds från kyrkans sida. Ett delvis överlappande begrepp är andlig vägledning som än mer specifikt inriktar sig på att stödja den enskildes kontakt och fördjupande kontakt med Gud.

Psykoterapi handlar inte om att få hjälp att utveckla sitt andliga liv eller att söka Gud. Men psykoterapi kan undanröja hinder till att svara på Guds tilltal i mitt eget liv.  

 

BEHÖVER MAN PSYKOTERAPI SOM KATOLIK ?

Tron är inget hinder för att gå i psykoterapi. Alla kan råka ut för situationer i livet då man behöver hjälp med att se på saker och ting utifrån genom psykoterapi eller samtalsstöd.

 

HUR GÅR PSYKOTERAPI TILL?

Psykoterapi innebär regelbundna samtal där man försöker förstå och förändra invanda mönster som upplevs som hinder i utvecklingen

Den första kontakten med den som söker sig till mottagningen sker per telefon. Efter en noggrann bedömning i inledande samtal kommer man överens om fokus för psykoterapin / samtalen samt hur ofta och hur länge den ska pågå. 

 

FÖRUTOM PSYKOTERAPI - VILKA ÖVRIGA FORMER AV TERAPI ERBJUDER STEFAN NORDSTRÖM?

- Stödsamtal/rådgivning

Stödsamtal är en mer målfokuserad och avgränsad form av psykoterapi. I en begränsad samtalsserie kring ett specifikt problem får man hjälp att stärka sina inre resurser för att bättre kunna hantera vardagen. I inledande samtal formulerar man gemensamt temat för samtalen, antalet tillfällen att träffas samt mål att uppnå.

- Parsamtal

Alla relationer går igenom faser och utvecklingskriser men ibland kan dessa kännas svåra att lösa på egen hand. I inledande samtal formulerar och bedömer man tillsammans behoven av hjälp.

 

KAN MAN FÅ HJÄLP ÄVEN OM MAN BOR LÅNGT IFRÅN STOCKHOLM?

Ja. För den som inte kan komma personligen till mottagningen erbjuds digitala psykoterapisamtal. Metoden med digital psykoterapi har blivit allt vanligare och det går att skapa goda relationer i psykologisk behandling även på distans. 

 

VAD KOSTAR DET?

Mottagningen erbjuder psykoterapi till vuxna för en subventionerad avgift.

Unga vuxna 18-27 år och studerande erbjuds samtalsstöd/psykoterapi till subventionerad avgift.

 

HUR LÅNG TID TAR EN SESSION I PSYKOTERAPI?

En session brukar vara 45 minuter lång. 

 

HAR PSYKOTERAPEUTEN TYSTNADSPLIKT?

Ja.

 

ÄR MOTTAGNINGEN ÖPPEN FÖR BARN OCH TONÅRINGAR?

Nej, psykoterapeut Stefan Nordström kan bara ta emot personer som är över 18 år.