Hoppa till innehåll

Råd

Biskopsrådet

Biskopsrådet består av kansler, biskopsvikarierna samt stiftets official. Rådet träffar biskopen för att diskutera frågor av många gånger konfidentiell natur.

 

Stiftsrådet

Stiftsrådet utses bland prästerna i prästrådet. Rådet träffar biskopen för att diskutera prästutnämningar, personalförflyttningar, församlingsbildningar med mera. Om biskopen skulle avlida utser stiftsrådet inom åtta dagar en stiftsadministrator som leder stiftet tills en ny biskop utsetts.

 

Stiftets ekonomiråd

Ekonomirådet är det närmaste kyrkan kommer ett vanligt företags styrelse. Rådet fattar beslut om budget och investeringar över en viss nivå. Stiftets ekonomichef är föredragande i rådet.

 

Stiftets pastoralråd

Pastoralrådet är biskopens rådgivande organ i pastorala frågor. Biskopen beslutar, eventuellt efter diskussioner med exempelvis prästrådet eller finansrådet, om han går vidare med ärendet eller inte. Varje församling väljer en representant till Pastoralrådet. Pastoralrådet har bland annat samlat goda exempel på aktiviteter från stiftets församlingar som man kan läsa mer om här. 

Här finns pastoralrådets regelverk för nerladdning.

 

Stiftets prästråd

Prästrådet representerar stiftets präster. Några ledamöter utses av biskopen, de flesta väljs direkt av prästerna. När rådet möts rapporterar ledamöterna från sina dekanat och verksamhetsområden. Biskopen ges tillfälle att informera och be om råd i viktiga frågor. Till rådets uppgifter hör också att planera prästernas utbildningsvecka och reträtt.

 

Stiftets juridiska råd

Juridiska rådet består av jurister med olika inriktning - civilrätt, kyrkorätt, handelsrätt, föreningsrätt etc. Rådet bereder frågor som rör kyrkans ställning i det civila samhället, exempelvis de regler det nya registrerade trossamfundet har att följa, hur den administrativa regelsamlingen (stiftsordning) skall utformas.

 

Stiftets teologiska råd

Teologiska rådet är ett rådgivande organ i Stockholms katolska stift som skall bistå biskopen och hela stiftet i teologiska frågor. Det består av skolade teologer, präster, ordenssystrar och lekfolk, som är experter på olika områden.

 

Rådet för ungdomsfrågor

Rådet för ungdomsfrågor är ett rådgivande organ. Tidigare hette rådet "Ungdomsutskottet".