Hoppa till innehåll

Sammanfattningar av svar

FÖRSTA FASEN AV DEN SYNODALA PROCESSEN

Den första fasen av den synodala processen innebar att diskutera, reflektera över och besvara frågeställningarna från Vatikanen. Alla i vårt stift har varit inbjudna att medverka och skicka in skriftliga svar. Totalt sändes det in 77 st. svarsdokument på mellan 1 och 17 st. sidor. Detta material har sedan sammanfattats till ett dokument på tio sidor. Här finns Stockholms katolska stifts sammanfattning för nerladdning.

 

OM STIFTETS SAMMANFATTNING

Sammanställningen baserar sig på de skriftliga insända svaren som, i sin tur, i hög utsträckning är resultatet av möten och diskussioner i församlingar och andra grupper. Alla citat i dokumentet är tagna direkt ur det insända materialet. Citaten är alltså inte kontaktgruppens egna åsikter eller tankar.

Sammanfattningen är inte resultatet av en kvantitativ undersökning med ett representativt underlag. Istället innehåller sammanställningen reflektioner från de människor i vårt stift som har valt att medverka i församlingsmötena eller skicka in sina enskilda svar och på så vis valt att göra sina röster hörda. I arbetet med materialet har vi tagit med sådant som flera har upprepat och återkommit till men vi har också inkluderat avvikande åsikter eller uttryck för missnöje för att även hitta det som kan förbättras i vår gemensamma vandring.

En referensgrupp har fått läsa det kompletta svarsmaterialet och ge sina synpunkter på ett utkast till sammanfattningen innan den slutgiltiga versionen sändes in.

 

VAD HAR GJORTS MED DET INKOMNA MATERIALET I VÅRT STIFT? 

Kontaktgruppen har samlat alla konkreta förslag – kring både stort och smått – som fanns med i svarsmaterialet men som av utrymmesskäl inte kunde tas med i sammanfattningen. Alla inkomna förslag finns att läsa här.

Sammanfattningen av synodsvaren har presenterats för alla stiftets präster och diakoner och de har uppmanats att ta del av förslagslistorna. Även stiftets pastoralråd har tagit del av synodsvaren och förslagen.

 

NORDISKA BISKOPSKONFERENSENS SAMMANFATTNING

Sammanfattningen från Stockholms katolska stift sändes till den Nordiska biskopskonferensen (NBK) som fogade samman svaren från de nordiska länderna till ett dokument och skickade det vidare till generalsekretariatet för synoden i Rom. Här finns NBK:s sammanfattning för nerladdning.

Generalsekretariatet sammanfattade materialen från alla världens biskopskonferenser. Därefter följde möten på kontinentnivå som till slut ledde fram till det arbetsunderlag som användes på biskopssynoden i Rom i oktober 2023.

 

ANDRA FASEN AV DEN SYNODALA PROCESSEN

GENERALSEKRETARIATETS SAMMANFATTNING 

Efter att generalsekretariatet för biskopssynoden har tagit emot svaren från världens biskopskonferenser har de publicerat arbetsdokumentet för nästa fas i den världsomspännande synodala processen. Detta arbetsdokument, som kallas ”Document for the Continental Stage” (DCS) har fått titeln ”Gör mer plats åt ditt tält” (Jes 54:2). Dokumentet finns för nerladdning på engelska och ett antal andra språk här.

 

NBK:s RESPONS PÅ GENERALSEKRETARIATETS SAMMANFATTNING

Det kontinentala mötet för de europeiska biskopskonferenserna äger rum i Prag 5-12 februari 2023. På detta möte kommer alla biskopskonferenser i Europa att lämna sina synpunkter på DCS. Här finns NBK:s synpunkter på DCS.

 

SAMMANFATTNINGEN AV EUROPEISKA BISKOPSKONFERENSERNAS MÖTE I PRAG 5-12 FEBRUARI

I april publicerade CCEE ett dokument där man sammanfattar diskussionerna från mötet i Prag. Dokumentet är skrivet på italienska och engelska och finns här.

 

INSTRUMENTUM LABORIS - ARBETSUNDERLAGET FÖR BISKOPSSYNODEN 2023

I juni publicerades det slutliga arbetsunderlaget som användes under biskopssynoden i oktober 2023. Det finns för nerladdning på olika språk här.

 

TREDJE FASEN AV DEN SYNODALA PROCESSEN

Den första delen av synoden om synodalitet hölls 4-29 oktober 2023. Från synoden har man sänt ut en slutrapport. Den andra delen av synoden om synodalitet kommer att äga rum i oktober 2024.