Hoppa till innehåll

Vallfärd

Vallfärder är kända i många religioner sedan urminnes tid. I Gamla Testamentet kan vi läsa om israeliternas vallfärder till Jerusalems tempel. De som deltog i en vallfärd brukade kallas pilgrimer (av lat. peregrinus, främling). Sedan kristendomen blivit den allmänna religionen i det romerska imperiet uppstod ganska snart sådana färder till speciella platser, t.ex. det Heliga Landet.

Viaticum

Kyrkan ger den döende kommunion för att styrka honom eller henne under den allra sista delen av jordevandringen. Ordet betyder vägkost. En form av sjukkommunion.

Värdighet

Varje människas värdighet (latin dignitas) är en hörnsten i den katolska socialläran. Vi är alla pliktiga att visa respekt för vår egen och andras okränkbara värdighet. Den är människans signum och gäller både det ofödda barnet och den som nalkas livets slut. Både aborter och eutanasi ses som kränkningar av människans värdighet (även när den senare sägs ske i hennes eget intresse).

Värdigheten är grunden för alla mänskliga rättigheter, att arbetskraft inte får missbrukas eller att människor inte får göras till objekt för andra intressen. På engelska talar man om human dignity, och det latinska ordet återkommer också i många andra språk.

Också katolska författare använder ordet människovärde men ordet är inte tillfredsställande. Ett värde är något som fluktuerar som i börsnoteringarna. Ett värde är också något som bestäms av andra, av marknaden eller konjunkturerna. Värdighet är däremot något som tillhör människan själv och som hon kan bevara även om hon är missaktad och förnedrad. Den fula ankungen mobbades av ankorna, men den hade sin inneboende värdighet som slog ut i full blom när den visade sig vara en svan. Värdighet har alltså med stolthet att göra. Inte minst för dem som lever under outhärdliga svårigheter, till exempel för jordens fattiga, är det väsentligt att inte förlora sin värdighet och därmed kontrollen över sig själva och sitt liv. Det har de rätt till, eftersom de har fått den av Gud, när han gjorde dem till sin avbild.

(Källa: Beskow, P: Katolskt ABC, Veritas Förlag 2008)