Hoppa till innehåll

Påven uppmanar var och en att be rosenkransen under maj

BREV FRÅN HANS HELIGHET PÅVEN FRANCISKUS TILL DE TROENDE I MÅNADEN MAJ 2020

Kära bröder och systrar, 

Månaden maj närmar sig. Under den ger Guds folk med särskild intensitet uttryck åt sin kärlek till den saliga jungfrun Maria och sin vördnad för henne. Det är tradition att under maj månad be rosenkransen hemma, inom familjens ram. Restriktionerna på grund av pandemin får oss att ännu mer värdesätta rosenkransen och dess betydelse för familjen, även ur andlig synpunkt.

Därför vill jag uppmana var och en att återupptäcka värdet i att be rosenkransen hemma under maj månad. Det kan ske antingen gemensamt eller individuellt. Ni kan själva avgöra vad som är bäst och försöka göra det bästa av båda möjligheterna. Nyckeln till rosenkransens hemlighet är alltid enkelhet. Det är också lätt att finna goda förebilder för bönen på internet.

Jag meddelar här också två böner till jungfru Maria som man kan be i slutet av rosenkransen. Jag kommer själv att be dem under maj månad i andlig gemenskap med er alla. Jag bifogar dem till detta brev så att de är tillgängliga för var och en.

Kära bröder och systrar, att betrakta Kristus med vår moder Marias hjärta kan göra oss ännu mer till ett som en andlig familj och hjälpa oss igenom denna tid av prövningar. Jag innesluter alla i mina böner, alldeles särskilt dem som lider mest, och jag ber er att be för mig. Med stor kärlek sänder jag er min välsignelse. 

Rom, vid Lateranbasilikan, 25 april 2020 Evangelisten S:t Markus fest


Franciskus

 

Första bönen
 
O Maria, du lyser ständigt på vår väg som ett räddningens och hoppets tecken. Vi anförtror oss till dig, du de sjukas Hälsa, som vid korsets fot var ett med Jesus i hans lidande och höll fast vid din tro.
 
Du ”det romerska folkets beskyddare”, du känner våra behov och vet att du vill träda in för oss, så att glädje och fest kan återvända som i Kana i Galileen när denna prövningens tid är över.
 
Hjälp oss, du den gudomliga kärlekens Moder, att bli ett med Faderns vilja och göra vad Jesus säger till oss. Ty han tog lidandet på sig och bar själv våra sorger och bekymmer för att genom korset föra oss till uppståndelsens glädje. Amen.
 
Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds Moder. Avvisa inte de böner vi riktar till dig i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru.

 

Andra bönen
 
”Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds Moder.”
 
I den tragiska situationen nu, när hela världen drabbas av lidande och ångest, flyr vi till dig, Guds Moder och vår Moder. Vi tar vår tillflykt under ditt beskydd.
 
Jungfru Maria, vänd din blick till oss i barmhärtighet under denna coronapandemi. Trösta dem som är förtvivlade och sörjer sina kära som har dött, och som ibland har blivit begravda på ett sätt som får dem att sörja ännu mer. Var nära dem som är oroliga för sina sjuka närstående men för att förhindra smittspridning inte kan vara dem nära. Ge hopp åt alla som oroar sig för framtiden och för följderna för ekonomi och sysselsättning.
 
Guds Moder och vår Moder, be för oss till Gud, barmhärtighetens Fader, att detta stora lidande får ett slut och att hopp och frid får återvända. Vädja till din gudomlige son, så som du gjorde i Kana, om tröst åt de sjukas och dödsoffrens familjer. Be att deras hjärtan öppnas och fylls av förtröstan och tillförsikt.
 
Skydda alla läkare, sjuksköterskor, anställda i vården och volontärer som arbetar vid krisens frontlinje och riskerar sina liv för att hjälpa andra. Ge dem stöd i deras heroiska ansträngningar. Skänk dem styrka, fyll dem med omtanke, och låt dem förbli friska.
 
Var nära alla som bistår de sjuka dag och natt. Var nära de präster som i själavårdande omsorg och trohet mot evangeliet försöker hjälpa och stödja alla.
 
Du välsignade Jungfru, upplys förståndet hos de män och kvinnor som ägnar sig åt vetenskaplig forskning. Låt dem finna verksamma lösningar, så att viruset kan besegras.
 
Stöd våra folks ledare, så att de får den vishet och omtanke som krävs för att komma dem till hjälp som saknar det allra nödvändigaste, och så att de finner hållbara och solidariska lösningar på de sociala och ekonomiska problemen.
Du allraheligaste Maria, väck människors samveten, så att de enorma summor som har lagts på att utveckla och lagra vapen i stället satsas på forskning som gör att man kan förhindra att likartade tragedier inträffar i framtiden.
 
Du vår älskade Moder, hjälp oss att inse att vi alla tillhör en och samma stora mänskliga familj. Hjälp oss att inse vad som binder oss samman, så att vi alla i en anda av ömsesidig solidaritet kan hjälpa till att lindra de otaliga människor som lever i fattigdom och nöd. Gör oss starka i tron, uthålliga i tjänsten, outtröttliga i bönen.
 
Maria, du de plågades Tröst, ta alla dina lidande barn i din famn. Be att Gud sträcker ut sin allsmäktiga hand och befriar oss från denna förfärliga pandemi, så att livet kan återvända till det normala.
 
Till dig, som lyser på vår väg som ett räddningens och hoppets tecken, anförtror vi oss själva, du milda, du kärleksfulla, du ljuva Jungfru Maria. Amen.