Hoppa till innehåll

Avlaten för avlidna utsträcks även 2021 till att gälla hela november månad

Synden har en dubbel följd. Allvarlig synd berövar oss gemenskapen med Gud, och därigenom förlorar vi möjligheten att uppnå det eviga livet. Detta kallas syndens »eviga straff». Samtidigt medför varje synd, också den mindre allvarliga, en osund bundenhet till det skapade. Denna bundenhet är i behov av rening, antingen här nere på jorden eller i det tillstånd som kallas skärselden. Reningen ger befrielse från det som kallas syndens »timliga straff».

När synden blir förlåten och gemenskapen med Gud återställs genom Jesus Kristus blir de eviga straffen efterskänkta, men de timliga återstår. De kan anta formen av lidanden och prövningar av olika slag. Dessa ska en kristen människa bemöda sig om att ta emot som en nådegåva, med tålamod. Hon ska också genom barmhärtiga gärningar och kärlek samt genom bön och olika slags botgöring aktivt sträva efter att helt klä av sig den gamla människan och klä sig i den nya (Kol 3:1–10).

Avlaten är en hjälp i denna vår strävan efter rening. Den efterskänker timliga straff samtidigt som den uppmuntrar till fromma, botfärdiga och kärleksfulla gärningar.

Också de avlidna troende som är på reningens väg tillhör de heligas gemenskap. Därför kan vi hjälpa dem bland annat genom att erhålla avlat för dem, så att de befrias från de timliga straff som de har ådragit sig genom sina synder.

Avlaten kan vara partiell eller fullständig (plenaravlat), dvs. ge partiell eller fullständig befrielse från det timliga straff som synden för med sig. Fullständig avlat förutsätter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner, samt den uppriktiga viljan att undvika också den minsta synd.

Man erhåller plenaravlat för de avlidna själarna i skärselden efter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner och med uppriktig vilja att undvika all synd samt att:

– under veckan 1–8 november besöka en kyrkogård och be för de avlidna

– på Alla själars dag den 2 november besöka kyrkan och be Fader vår och trosbekännelsen för de avlidna

 

Apostoliska Penitentiariet i Rom har, på påve Franciskus särskilda uppdrag, beslutat att dessa avlatsmöjligheter även i år 2021 pga covid-19 utsträcks enligt följande:

- under upp till åtta valfria dagar i november besöker en kyrkogård och ber för de avlidna

- under en valfri dag i november besöker kyrkan och ber Fader vår och trosbekännelsen för de avlidna


Gamla och sjuka som, exempelvis på grund av myndigheternas bestämmelser, inte kan lämna hemmet och uppsöka en kyrkogård eller kyrka, kan erhålla denna fullständiga avlat om de i sitt inre förenar sig med dem som besöker en kyrkogård eller kyrka.

 

Apostoliska Penitentiarets dekret från förra året 2020 och som också gäller i år 2021 finns för nedladdning här.