Hoppa till innehåll

Påvens apostoliska brev "Antiquum ministerium"

Idag offentliggjordes påve Franciskus apostoliska brev Antiquum Ministerium som inrättar en ny fast lekmannatjänst, nämligen kateketens tjänst.

Från och med det andra Vatikankonciliet har kyrkan kommit till en förnyad uppskattning av vikten av lekmannamedverkan i evangelisationsarbetet. Konciliefäderna betonade upprepade gånger det stora behovet av att lekmän engagerar sig direkt i utvecklingen av den kristna gemenskapen.

” Likaså förtjänar skaran av kateketer erkännande: dessa män och kvinnor som på ett utomordentligt sätt tjänar missionens sak bland folken. Fyllda av apostolisk iver lämnar de under stora uppoffringar sitt särskilda bidrag till trons och kyrkans utbredande. I våra dagar, när i förhållande till mängden av människor, som är i behov av evangelisation och pastoral omvårdnad, antalet präster är så ringa, är kateketernas uppdrag av den allra största betydelse. ” (Andra Vatikankonciliets dekret om kyrkans missionsuppdrag, Ad Gentes 17.)

”Vi kan märka en växande medvetenhet om lekfolkets identitet och mission i Kyrkan. Även om de fortfarande är långt från tillräckliga i antal kan vi räkna med många lekmän som har en djupt rotad känsla för församlingsgemenskap och visar stor trohet i barmhärtighetsverken, i det kateketiska arbetet och i firandet av tron.” (Påve Franciskus apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium Evangeliets glädje)

Denna tjänst har en bestämd kallelse, och kräver följaktligen vederbörlig urskiljning från biskopen. Det är i själva verket en stabil tjänst som tillhandahålls den lokala kyrkan i enlighet med pastorala behov som identifierats av den lokale biskopen, men ändå utförs som en lekmannatjänst. Det är lämpligt att de som kallas till den fasta kateketens tjänst är män och kvinnor med djup tro och mänsklig mognad, aktiva deltagare i församlingens liv, kapabla att välkomna andra, vara generösa och leva ett liv i broderlig gemenskap. De bör också få lämplig biblisk, teologisk, pastoral och pedagogisk utbildning för att vara kompetenta förmedlare av trons sanning och de bör ha tidigare erfarenhet av katekes. Det är viktigt att de är trogna medarbetare till präster och diakoner, beredda att utöva sin tjänst varhelst det kan visa sig nödvändigt och motiveras av sann apostolisk entusiasm.

Kongregationen för gudstjänst och sakramentsförvaltning kommer snart att publicera en ordning för insättandet av den fasta lekmannatjänsten kateket.

Här finns brevet i en engelsk översättning.

Här finns brevet på en rad andra språk.